top of page
שאלות ותשובות

מהם השלבים שיש לעבור עד לבניית הבית ברכישת קרקע להשקעה?

תהליך הרישום והתכנון אורך מספר שנים, לאחריהם תוכלו לבנות את ביתכם או לזכות באחוזי תשואה גבוהים.

התהליך כולל רישום ראשון של המקרקעין, שיוך מוניציפלי לישוב הצמוד, שינוי יעוד המקרקעין למגורים ופיתוח המקרקעין.

 

כמה זמן בקירוב עתיד לקחת התהליך?

מעת רכישת הקרקע ועד לשינוי היעוד עתידים הליכים אלה להתבצע בתקופה של כ – 5 שנים.

 

האם משהו יכול להשתבש בתהליך?

הליך רישום המקרקעין הינו הליך משפטי לבירור זכויות הבעלות של המקרקעין. בהליך זה יכולים להגיש התנגדות לרישום הן טוענים אחרים למקרקעין והן שכנים הגובלים במקרקעין. באם תתקבל התנגדות מהותית לרישום המקרקעין, להבדיל מתיקונים של גבולות המקרקעין, יבוטל ההסכם והתשלום ששולם יושב לרוכש.

הליך שינוי יעוד המקרקעין למגורים כרוך באישור שר הביטחון. לעיתים מסיבות מדיניות ופוליטיות יש עיכוב במתן האישור, אף שבאופן עקרוני ניתנים עד עתה אישורים לשינוי יעוד מקרקעין המצויים מערבית לגדר ההפרדה באופן מהיר יותר.

 

מה התשואה שאני עתיד לקבל על ההשקעה?

השווי המשוער של מגרש לבנייה באזורים אלו הינו פי  3-4 משווי הרכישה (להוציא את עלויות הפיתוח).

 

מתי ניתן למכור את חלקי בקרקע?

בכל שלב רשאי הקונה למכור לצד ג' את זכויותיו במקרקעין. ככל שטרם שולמה מלא התמורה, נדרשת הסכמת המוכר לכך.

 

מה ההבדל בין רכישת קרקע בפרויקטים של ש.ויניצקי לבין רכישת קרקע חקלאית בישראל?

הליך שינוי הייעוד של מקרקעין באזור השומרון הינו הליך הנתמך על ידי המועצות בוועדות לתכנון ובניה ומקודם על ידיהם באופן מהיר יותר מהאופן בו מקודם שינוי יעוד מקרקעין חקלאיים בישראל. בנוסף, עם שינוי הייעוד לא משולם בשומרון היטל השבחה בעוד שבאזורים אחרים בישראל משולם היטל השבחה בגין שינוי יעוד המקרקעין בהיקף של 50% מההשבחה.

 

האם ישנן נקודות יציאה מהפרויקט?

בכל פרויקט מחויב המוכר להשלים את רישום המקרקעין על שמו. באם הליך הרישום נכשל מחויב המוכר בהשבה מיידית של התמורה ששולמה בגין המקרקעין עד לאותו שלב.

בנוסף, מוגדרת נקודת יציאה אשר במסגרתה רשאי הקונה לבטל את ההסכם ולקבל בחזרה את התמורה ששילם בגין הקרקע עד לאותו שלב, באם טרם הושלם הליך הרישום הראשון של המקרקעין.

 

בבעלות מי הקרקע כיום?

המוכר הינו בעל המקרקעין אף שבפועל המקרקעין עצמם טרם נרשמו בטאבו. הבעלות נסמכת על הסכמי רכישה למול הבעלים אשר שילם מיסים בגין המקרקעין בתקופת השלטון הירדני ועל עיבוד וחזקה בפועל של המקרקעין על ידו.

 

 

מהי המשמעות של רישום בטאבו?

המדובר במקרקעין פרטיים. עם רישום המקרקעין ושינוי התב"ע מבוצעת חלוקה של המקרקעין לפי מגרשי התב"ע לאחר מכן כל רוכש נרשם כבעל הקרקע שרכש.

 

 

כיצד בוחרים מגרש?

עם רישום המקרקעין ושינוי התב"ע תערך בחירת מגרשים לפי סדר רכישתם, כך שמי שרכש מוקדם יותר בפרויקט זכאי למבחר רב יותר של מגרשים. על כל הסכם רכישה מצוין מספר הבחירה.

מבצעים:

עדכונים:

  • Facebook Square
  • Twitter Square
bottom of page